info@officemart.ge
0322 04 05 00 570 70 90 00

ჩემი კალათა

დამატებულია 0
0 A

ჩვენ შესახებ

წესები და პირობები / უსაფრთხოების პოლიტიკა

წინამდებარე წესები და პირობები წარმოადგენს თქვენსა და შპს “რიდექს ჯორჯიას“ (შემდგომში "ოფისმარტი“ / "კომპანია") შორის დადებულ სავალდებულო ძალის მქონე შეთანხმებას და არეგულირებს თქვენ მიერ კომპანიის ვებ-გვერდის გამოყენებასა და მომსახურების მიღებას. აღნიშნული ვებ-გვერდი, პროდუქცია და კომპანიის სხვა სერვისები, მათ შორის კომპანიის მიერ მომხმარებლების მისამართით განხორციელებული ნებისმიერი სახის კომუნიკაცია, შემდგომში ერთობლივად წოდებულია, როგორც "მომსახურება".

გთხოვთ, ვებ-გვერდის გამოყენებამდე ყურადღებით გაეცნოთ წინამდებარე გამოყენების წესებს.

ყველა მომხმარებელი, რომელსაც სურს კომპანიის მომსახურებით სარგებლობა, ვალდებულია დაეთანხმოს და დაიცვას ქვემოთ მოყვანილი წესები და პირობები. კომპანიის ადმინისტრაცია უფლებას იტოვებს, ნებისმიერ დროს ცალმხრივად, ამავე ვებ-გვერდზე გამოქვეყნების გზით, შეიტანოს ცვლილებები ამ პირობებში მომხმარებლის თანხმობის გარეშე.

კომპანიის წესებსა და პირობებზე თანხმობით, თქვენ ასევე ეთანხმებით კომპანიის კონფინდენციალურობის პოლიტიკას.


ოფისმარტის შესახებ

 ოფისმარტი არის ონლაინ მაღაზია, სადაც შეგიძლიათ შეიძინოთ ყველაფერი თქვენი ოფისისთვის, საწყობისთვის, კაფეებისა და სასტუმროებისთვის.

ოფისმარტი დაკომპლექტებულია ძალიან გამოცდილი და მეგობრული თანამშრომლებით. ჩვენ მუდმივად მზად ვართ მოგაწოდოთ ყველაფერი, რაც თქვენ და თქვენს ბიზნესს სჭირდება,ყველაზე სწრაფად და საუკეთესო ფასად.

3000-ზე მეტი დასახელების პროდუქტზე, იმავე დღეს უფასოდ მიწოდების პირობით და 30 000 ზე მეტი დასახელების პროდუქტზე სპეცმიწოდების პირობით, ოფისმარტში მოიძიებთ ყველაფერს, რაც შეიძლება თქვენს ბიზნეს დასჭირდეს.

კომფორტი და ეკონომია, ეს იქნება ის ორი მიზეზი,რომელთაგამოც დიდხანს დარჩებით ოფისმარტის ლოიალური მომხმარებელი.

ტექნიკა და აქსესუარები: ENERGIZER, GBS, KENSINGTON, REXEL, VERBATIM, VICTORINOX, WENGER,  SONY, PANASONIC, SANDISCK, PHILIPS, MAXELL, DURACELL, CITIZEN...

ჰიგიენური და დასუფთავების საშუალებები: CLINEX, FAIRY, PRONTO, DOMESTOS, CLIN, CIF, FINISH, GLADE, AIRWICK,VELVET...

საკანცელარიო და საოფისე ნივთები: POST-IT, SCOTCH, PENAC JAPAN, DIPLOMAT, DONAU, Q CONNECT, OFFICE PRODUCT, 3M, MOLESKIN, CEP,  HAN, ICO...

საბავშვო და სასკოლო ნივთები: MONUMI, GIMBO, KEYROAD...

სადეზინფექციო საშუალებები: ITSEPTIC, PRESTO...

საოფისე კვება: ADLER EUROPE, BAKAL...


ოფისმარტის ვალდებულებები და უფლებამოსილება

 • *ოფისმარტივალდებულია უზრუნველყოს ვებ-გვერდზე დადებული განთავსებული ინფორმაციის სისწორე.
 • *ოფისმარტი ვალდებულია, შეინახოს და კანონით გათვალისწინებული წესით დაამუშავოს დარეგისტრირებულ მომხმარებელთა პერსონალური მონაცემები (სახელი, გვარი, საკონტაქტო ინფორმაცია (ელ-ფოსტა, ტელეფონი), პირადი ნომერი, ფაქტიური/იურიდიული მისამართი,  საბანკო ანგარიშის რეკვიზიტები) და სხვა.
 • *ოფისმარტი უფლებას იტოვებს ნებისმიერ დროს შეცვალოს ვებ-გვერდზე ნებისმიერი დეტალი.


ვებ გვერდის მომხმარებლის ვალდებულებები და უფლებამოსილებები

 • *ვებ-გვერდის მომხმარებელი ვალდებულია ვებ-გვერდზე განთავსებული ინფორმაცია გამოიყენოს ინფორმაციული მიზნებისთვის;
 • *ვებ-გვერდის მომხმარებელი პასუხისმგებელია რეგისტრაციისას და შეკვეთისას მითითებული ინფორმაციის სისწორეზე;
 • *შემკვეთი პირი ვალდებულია დაიცვას ოფისმარტის მიერ დადგენილი კონფიდენციალურობის მოთხოვნები.

თქვენი პერსონალური ინფორმაციის დამუშავება და გამოყენება

პერსონალური ინფორმაცია, რომელსაც კომპანია თქვენგან ან მესამე პირებისგან მოიპოვებს, მუშავდება წინამდებარე წესებში განსაზღვრული კონფინდენციალური პოლიტიკის შესაბამისად.


როგორ ვიყენებთ თქვენს პერსონალურ ინფორმაციას

წინამდებარე ინფორმაცია ეხება პერსონალურ მონაცემებზე არასანქცირებულ წვდომასთან დაკავშირებით ოფისმარტის არსებულ დაცვის მექანიზმებს, რომელთა საშუალებითაც ოფისმარტი უზრუნველყოფს თქვენი პერსონალური მონაცემების დაცვას. 

ეს უკანასკნელი მოიცავს ინფორმაციას, რომელსაც ოფისმარტი მოიპოვებს თქვენ შესახებ, რომელიც საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, შემდგომში ასევე გამოიყენება პირდაპირი მარკეტინგული მიზნებისთვის.


პერსონალურ მონაცემთა კონფიდენციალურობის დაცვა

 • ჩვენ ვიზრუნებთ თქვენი პერსონალური მონაცემების უსაფრთხოებასა და დაცვაზე;
 • არ გამოვიყენებთ თქვენს მონაცემებს არამართლზომიერად;
 • ნებისმიერ დროს მოგაწვდით სრულ და ამომწურავ ინფორმაციას თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავებასთან დაკავშირებით;


როგორ გიცავთ კანონი

პერსონალურ მონაცემთა კონფიდენციალურობის დაცვის დაპირების მსგავსად, აღნიშნულ მონაცემებს იცავს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ საქართველოს კანონი.

კანონმდებლობის შესაბამისად თქვენ გაქვთ უფლება მოითხოვოთ თქვენი პირადი მონაცემების გასწორება, განახლება, დამატება, დაბლოკვა, წაშლა ან განადგურება თუ ისინი არასრულია, არაზუსტია, არ არის განახლებული ან თუ მათი შეგროვება და დამუშავება განხორციელდა კანონის საწინააღმდეგოდ. ჩვენ ვმოქმედებთ საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, რამაც შესაძლოა ხელი შეგვიშალოს დაუყოვნებლივ წავშალოთ თქვენი პირადი მონაცემები. ასეთი ვალდებულებები შესაძლოა გამომდინარეობდეს საგადასახადო კანონმდებლობის, მომხმარებელთა უფლებების დაცვისა და სხვა რელევანტური კანონმდებლობიდან.

ოფისმარტსაქვს თქვენი ინფორმაციის გამოყენების კანონიერი საფუძველი, რაც გულისხმობს ბიზნესთან დაკავშირებული ან/და კომერციული მიზნის არსებობას. მნიშვნელოვანია, რომ მოცემულ შემთხვევაში, ოფისმარტისმიერ ინფორმაციის დამუშავებისას გათვალისწინებულია თქვენი ინტერესები.


შეგროვებული ინფორმაციის სახეობა

ჩვენ ვაგროვებთ ჩვენი მომხმარებლების შესახებ პირად საიდენტიფიკაციო ინფორმაციასა („პერსონალური ინფორმაცია“) და არაპირად საიდენტიფიკაციო ინფორმაციას.


ჩვენი მიზანი

 • მონაცემების განახლება, თქვენთვის საინტერესო პროდუქტებისა და მომსახურების იდენტიფიცირება და ამ ინფორმაციის თქვენთვის მოწოდება;
 • პროდუქტებისა და მომსახურების განვითარება;
 • ახალი პროდუქტებისა თუ მომსახურების შეთავაზებისთვის მომხმარებელთა ფოკუს ჯგუფების განსაზღვრა;
 • ჩვენი კანონიერი მოვალეობების და სახელშეკრულებო ვალდებულებების ეფექტიანად შესრულება;
 • ჩვენთვის რელევანტურ რეგულაციებთან შესაბამისობის უზრუნველყოფა


ჩვენი სამართლებრივი საფუძველი

 • თქვენი თანხმობა;
 • თქვენ მიერ ჩვენი მომსახურებებით სარგებლობა;
 • სახელშეკრულებო ვალდებულებათა შესრულება;
 • ჩვენი კანონიერი ინტერესები და მოვალეობა;
 • რეგულაციებთან შესაბამისობის უზრუნველყოფა;


ინფორმაციის უსაფრთხოება

ჩვენ განსაკუთრებული პასუხისმგებლობით ვეკიდებით უსაფრთხოების საკითხს და ვატარებთ არაერთ ზომას პირადი საიდენტიფიკაციო ინფორმაციის დასაცავად. თქვენი პირადი საიდენტიფიკაციო ინფორმაცია ინახება დაცულ სერვერზე, რომელზეც მხოლოდ შესაბამის პერსონალს მიუწვდება ხელი. მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ შერჩეული პროდუქტის ყიდვის დროს შეგყავთ საკრედიტო ბარათის მონაცემები, ჩვენთვის თქვენ საკრედიტო ბარათთან დაკავშირებული ინფორმაცია ხელმიუწვდომელია და აღნიშნული მონაცემების შენახვა ჩვენს მიერ არ ხდება. თქვენი საკრედიტო ბარათის დამუშავება ჩვენი პარტნიორი ბანკის უფლებამოსილებაა.

სამწუხაროდ, მონაცემთა ნებისმიერი გადაცემა ინტერნეტის ან უკაბელო ქსელის საშუალებით შეუძლებელია იყოს აბსოლუტურად და გარანტირებულად უსაფრთხო. ჩვენ ვატარებთ კომერციულად გონივრულ უსაფრთხოების ზომებს, რათა დავიცვათ მონაცემები. თუმცა ჩვენ ვერ გავცემთ რაიმე გარანტიას ვებ-გვერდისათვის ან ვებ-გვერდიდან გადაცემული ინფორმაციის უსაფრთხოებაზე და არ ვაგებთ პასუხს მესამე მხარის ქმედებაზე, რომელმაც შეიძლება უნებართვოდ მიიღოს მსგავსი ინფორმაცია.